Masz pytanie? Kliknij
Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to niezwykle istotny dokument. Znajdziesz w nim informacje kluczowe z punktu widzenia planowania budowy domu i innych inwestycji budowlanych. Sprawdź, jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kiedy będzie Ci potrzebny MPZP, gdzie można się z nim zapoznać oraz czy trzeba za to zapłacić.

Jakie informacje można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) jest aktem prawa miejscowego tworzonym zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalenie planu miejscowego jest obowiązkowe dla każdej gminy w Polsce. Jest to wymagane przepisami. Czuwa nad tym wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera m.in. następujące informacje:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 • zasady ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu;

 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej,

 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

 • maksymalną i minimalną intensywność zabudowy,

 • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

 • maksymalną wysokość zabudowy,

 • linie zabudowy i wymiary obiektów.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały Rady Gminy, natomiast część graficzna to załącznik do części tekstowej planu.

Kiedy jest potrzebny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, podziału lub scalenia działki oraz do szacowania wartości nieruchomości. Z punktu widzenia osoby planującej postawienie domu najważniejsze informacje wchodzące w skład miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to te dotyczące:

 • przeznaczenia obszaru danej działki – np. pod budownictwo mieszkaniowe,

 • wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,

 • linii zabudowy,

 • ulic, dróg głównych i lokalnych,

 • granic terenów chronionych,

 • zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

 • kolorystyki elewacji budynków na danych terenach,

 • zasad kształtowania dachów,

 • rodzajów mediów (np. kanalizacji),

 • zasad kształtowania zieleni.

Zawartość planu miejscowego pozwoli Ci również uzyskać dodatkowe informacje. Dowiesz się z niego m.in.:

 • jaki obiekt możesz wznieść na danym terenie (dom mieszkalny, budynek gospodarczy itp.),

 • jak wysoki może być budynek na działce,

 • gdzie znajduje się dojazd do nieruchomości,

 • co może powstać obok Twojej nieruchomości.

Ostatni punkt jest szczególnie istotny dla osób planujących budowę. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego warto dokładnie sprawdzić. Może się okazać, że nieopodal Twojej działki powstanie obiekt, który w przyszłości będzie utrudniał Ci komfortowe zamieszkanie.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić, czy MPZP obowiązuje i czy przewiduje planowany sposób zagospodarowania terenu. W przypadku braku MPZP zastosowanie ma SUiKZP, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

Warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przed rozpoczęciem budowy, bo może on znacznie wpłynąć na estetykę projektu budynku i wymusić wybranie np. blachodachówki w innym kolorze czy dopasowania innego koloru elewacji, niż początkowo był zamierzony.

Gdzie można się zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Aby zyskać dostęp do informacji zawartych w MPZP, należy zgłosić wniosek o jego wydanie. Taką sprawę można załatwić:

 • osobiście w urzędzie,

 • listownie,

 • elektronicznie.

Ważne! Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie trzeba składać uzasadnienia i wyjaśniać przyczyny ubiegania się o dostęp do MPZP. Możesz wnioskować o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i z archiwalnego planu.

Wniosek należy skierować do urzędu miasta lub gminy, na której terenie leży nieruchomość. Nie istnieje jeden wymagany wzór dokumentu, więc należy sporządzić go samodzielnie. Na stronach urzędów gmin możesz też znaleźć gotowe formularze do pobrania.

Niektóre samorządy umożliwiają załatwienie sprawy przez internet. W tym celu należy wejść na stronę danej gminy lub miasta na prawach powiatu i sprawdzić, czy taka opcja jest dostępna. Jeśli nie, należy udać się do urzędu osobiście lub wniosek przesłać pocztą.

Czy dostęp do MPZP jest darmowy?

Za wypis i wyrys z MPZP trzeba zapłacić – opłatę należy przelać na rachunek bankowy właściwego urzędu. Cena takiej usługi zależy od liczby stron i rodzaju dokumentu. Jeśli składasz wniosek jedynie o wypis z MPZP, cena wynosi od 30 zł (do 5 stron A4), do 50 zł (powyżej 5 stron). Z kolei w przypadku wyrysu z MPZP zapłacisz 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4.

Jeśli natomiast jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której chcesz się budować, możesz złożyć wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego. Taka usługa jest bezpłatna.

Jak prawidłowo odczytać informacje w MPZP? Wyjaśniamy

Aby prawidłowo odczytać dokument, trzeba znać znaczenie skrótów i oznaczeń, które się w nim znajdują. Możesz się spotkać np. z następującymi symbolami:

 • MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 • MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi;

 • MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

 • ZP – zieleń urządzona – park;

 • KS(U) – parking wielopoziomowy z usługami;

 • KPP – plac miejski;

 • KPJ – ciąg pieszo-jezdny;

 • KD-G – droga publiczna główna;

 • KD-D – droga publiczna dojazdowa.

W odczytaniu mapy pomoże Ci umieszczona na niej legenda. W części rysunkowej MPZP zostały oznaczone odpowiednimi symbolami m.in. granice obszaru objętego planem, linie zabudowy, granice i numery działek, strefy zielone.

MPZP a warunki zabudowy — czym się różnią? To warto wiedzieć, planując budowę domu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego. Warunki zabudowy to natomiast dokument, który określa wymagania dla konkretnej inwestycji. Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana jedynie wtedy, gdy dla danego obszaru nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

MPZP jest więc dokumentem nadrzędnym w stosunku do warunków zabudowy.

Czy można zmienić warunki zawarte w MPZP?

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą być modyfikowane w zależności od zmieniających się potrzeb danej gminy oraz jej mieszkańców. Aktualizacja MPZP odbywa się zwykle raz na kilka lat. Mieszkańcy gminy mają prawo do ubiegania się o zmiany w planie zabudowy.

Z wnioskiem o taką zmianę może wystąpić nawet jedna osoba zainteresowana. Podmiotem odpowiedzialnym, do którego kieruje się takie pismo, jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt — zależy to od lokalizacji nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, że wniosek musi być dobrze uzasadniony, ponieważ będzie dokładnie analizowany. Nie wystarczy, że inwestorowi po prostu “pasuje” dana zmiana MPZP. Należy podać jak najwięcej merytorycznych argumentów, które skłonią urzędników do wydania pozytywnej decyzji. Należy również liczyć się z odmową.

Sprawdzanie informacji w MPZP — podsumowanie

Sprawdzenie informacji zawartych w MPZP to konieczność przed rozpoczęciem inwestycji na działce. Ten dokument reguluje zasady usytuowania obiektów budowlanych, ale także wiele innych istotnych kwestii. W niektórych gminach mogą znajdować się tam regulacje dotyczące np. koloru dachu obiektu i materiału, z jakiego może zostać wykonany.

Wyrys i wypis z MPZP jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę. Jest także niezbędny, jeśli chcesz wycenić nieruchomość. Wnioskować o dokument możesz osobiście, korespondencyjnie lub przez Internet.

Złożenie wniosku do urzędu o wydanie MPZP, choć jest nieobowiązkowe, może być również bardzo przydatne, jeśli planujesz zakup działki pod budowę domu. W tym dokumencie sprawdzisz, jakie tereny znajdują się wokół parceli, oraz co może na nich powstać.

Jeśli w danej gminie nie sporządzono MPZP, do inwestycji wydaje się decyzję o warunkach zabudowy. MPZP jest wobec niej nadrzędnym dokumentem.

 

Koszyk