Prace badawczo – rozwojowe nad nowatorskim ażurowym systemem podkonstrukcji stalowych służących do montażu paneli fotowoltaicznych o zwiększonej trwałości i nośności wraz z nową technologią ich produkcji

 1. Cel projektu:
  Wersja z wnioski:
  Oprac. w toku prac B+R NOWATORSKIEGO AŻUROWEGO SYSTEMU PODKONSTR. STALOWYCH DO PANELI PV (INNOWACJA PRODUKTOWA, WIODĄCA).
 2. Planowane efekty:
  Celem projektu jest uzyskanie nowej wiedzy w zakresie opracowania w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych nowego produktu w postaci nowatorskiego ażurowego systemu podkonstrukcji stalowych służących do montażu paneli PV o zwiększonej trwałości i nośności wraz z nową technologią ich produkcji.
 3. Wartość projektu:
  Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15 423 222,50 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złotych i 50/100).
 4. Wkład funduszy europejskich:
  W ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Florian Centrum Sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 6 699 871,81 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 81/100).

Beneficjent: Florian Centrum Sp. z o.o.