Masz pytanie? Kliknij
Dofinansowanie do wymiany dachu 2024

Program usuwania azbestu przewiduje dofinansowanie do wymiany dachu w 2024 w budynkach służących między innymi celom gospodarczym, czy też produkcji rolniczej, ale nie obejmuje budynków mieszkalnych. Właściciele domów jednorodzinnych również mogą z niego skorzystać. Usuwanie pokrycia wykonanego przy wykorzystaniu wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważne. Z tego powodu warto w urzędzie gminy dowiedzieć się, jakie dokładnie możliwości Ci przysługują.

Dla kogo i skąd dofinansowanie do wymiany dachu?

Wsparcie finansowe na wymianę pokrycia dachu wykonanego z azbestu mogą otrzymać przede wszystkim rolnicy. W gospodarstwach produkcji rolniczej bowiem wciąż istnieją tysiące budynków pokrytych płytami, które go zawierają. Program wymiany pokrycia dachowego prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dodatkowo, finansowanie jest dostępne w ramach krajowego planu odbudowy na wymianę starych dachów azbestowych w budynkach rolniczych.

Właściciele domów jednorodzinnych również mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programów państwowych. Wprowadzono dla nich lokalne możliwości usuwania azbestu i wyrobów pokrewnych zarówno z całego dachu, jak i z jego części. W ramach takich dotacji można również wykończyć dom wykorzystując nowe pokrycie dachu, wolne od szkodliwych substancji.

Ponadto, warto wiedzieć, że instytucje publiczne zapewniają darmowy odbiór wyrobów zawierających azbest, ich wywiezienie oraz utylizację. Środki na takie działania zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który prowadzi “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Każdego roku rozpoczyna się nowa edycja tego programu. Stale cieszy się on popularnością i dużym zainteresowaniem. Wymianę starego dachu warto przeprowadzić — przede wszystkim w trosce o zdrowie swoje oraz najbliższych.

Wymiana dachu w ramach programu Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej

Jeśli powierzchnia dachu Twojego domu zawiera płyty z eternitu, możesz skorzystać z jej wymiany w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dzięki temu uzyskać odliczenie od podatku dochodowego. Jest to program, który dąży do poprawy efektywności energetycznej domów jednorodzinnych.

Celem termomodernizacji, na którą przysługuje ulga w podatku dochodowym, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Podczas złożenia wniosku należy również pamiętać o konieczności ocieplenia wymienianego dachu. Program Czyste Powietrze nie obejmuje nowe pokrycie dachowe, ale skupia się na ociepleniu dachu.

Inną metodą na remont i wymianę dachu jest skorzystanie z programu Czyste Powietrze. Nie dotyczy on bezpośrednio odpadów zawierających azbest, ale skupia się na tym, czy wykorzystywane źródło ciepła jest ekologiczne. Program ten może jednak również pomóc obniżyć koszty wymiany pokrycia dachowego, czy wykonać taniej ocieplenie ścian.

Dofinansowanie do wymiany dachu dla rolników

Największe wsparcie finansowe w kwestii wymiany dachu z eternitu jest przeznaczone dla rolników. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia z tysięcy obiektów gospodarskich usunięto szkodliwy azbest i zastąpiono go neutralnymi materiałami. Dodatkowo, finansowanie ma na celu zwiększanie odporności producentów rolnych.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie przysługuje w gospodarstwach rolnych tylko na likwidację eternitu lub innych materiałów pokryciowych zawierających azbest, czyli np. płyt płaskich albo karo. Programy takie jak ARiMR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Czyste Powietrze oferują wsparcie na wymianę pokrycia dachowego, w tym dachów z azbestem.

Dofinansowanie usunięcia eternitu może dotyczyć całego dachu lub jego fragmentu. Płyty zdjęte z dachu muszą zostać prawidłowo zutylizowane. Po etapie złożenia wniosku ze zleceniem ich odbioru należy także poczekać na ich bezpieczny wywóz. Potwierdzenie odbioru azbestu dołącza się do dokumentacji o otrzymanie dotacji.

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu na budynkach gospodarskich

Dofinansowanie dla rolników dotyczy tylko budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, czyli między innymi:

  • obór,

  • stodół,

  • chlewni,

  • budynków gospodarczych, w których są przechowywane maszyny rolnicze. W ramach tego dofinansowania możliwa jest wymiana azbestowych dachów na nowe, bezpieczne pokrycia dachowe, takie jak blaszane pokrycia dachowe, które charakteryzują się trwałością, estetyką i lekkością.

Według Najwyższej Izby Kontroli nie może ono natomiast obejmować innych obiektów, na przykład domu rolnika, czy też garażu na samochód osobowy.

Dofinansowanie do wymiany dachu w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich

Program wsparcia finansowego usuwania eternitu jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy on tylko rolników w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dodatkowo, finansowanie obejmuje również wymianą dachu jako część modernizacji energetycznej budynku.

Finansowanie usuwania azbestu z dachów 2024 – programy lokalne

Warto wiedzieć, że prace związane z demontażem płyt eternitowych właściciel obiektu musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Płyty powinien złożyć w stos i szczelnie zapakować w folię.

Gminy w ramach lokalnych programów usuwania azbestu mają obowiązek odbioru takich odpadów. Muszą zapewnić im transport oraz zutylizować je zgodnie z obowiązującymi zasadami. Lokalne programy wspierają również wymiana pokrycia dachowego, co zapewnia bezpieczne i trwałe rozwiązania.

Państwo pokrywa koszty tych działań w ramach wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW. Jednostki samorządowe zgłaszają się do programu po ogłoszeniu naboru przez tę instytucję.

W 2024 roku gminy mogły zgłaszać udział w programie do 31 marca. Nabór odbywa się jednak każdego roku. Termin zbierania materiałów zawierających azbest zawsze jest ogłaszany w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w lokalnym urzędzie.

Dofinansowanie do wymiany dachu – podsumowanie

Usunięcie eternitu z dachu jest niezwykle ważne. Trzeba to zrobić jak najszybciej, aby uniknąć narażenia się na negatywne konsekwencje zdrowotne.

W ramach programów państwowych można skorzystać z różnego rodzaju dofinansowań. Dotyczą one głównie wymiany pokryć azbestowych na nowe pokrycie dachowe — bezpieczne. Mogą z nich skorzystać przede wszystkim rolnicy.

Osoby nieprowadzące gospodarstwa mogą z kolei zlecić bezpłatny odbiór eternitu w ramach programu lokalnego.

 

Koszyk